SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Dane przeniesiono na stronę uchwały 2010-2014 Kadencja VI

Uchwały z 2013r.

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2013.

Przekreślone uchwały są aktami archiwalnymi.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XXXVII/220/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Uchwała nr XXXVII/219/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej – stadion sportowy wraz z budynkiem socjalnym – działka nr 22/54 obręb Biesiekierz gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXVII/218/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej urządzeniami telekomunikacyjnymi – działka nr 36/14 obręb Biesiekierz gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXVII/217/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr XXXVII/216/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji zadań w roku 2014, wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016”
Uchwała nr XXXVII/215/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.
Uchwała nr XXXVII/214/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021
Uchwała nr XXXVII/213/13 z dnia 30.12.2013r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2014
Uchwała nr XXXVI/212/13 z dnia 20.11.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”
Uchwała nr XXXV/211/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego S6
Uchwała nr XXXV/210/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier
Uchwała nr XXXV/209/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 2/2 obręb Cieszyn gm. Biesiekierz w drodze przetargu
Uchwała nr XXXV/208/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości zabudowanej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzenie
Uchwała nr XXXV/207/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/206/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/117/12 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XXXV/205/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2014 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XXXV/204/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2014 roku
Uchwała nr XXXV/203/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/202/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XXXV/201/13 z dnia 8.11.2013r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXXIV/200/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr XXXIV/199/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego działki oznaczonej nr 207/1 w obr. Parnowo gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXIV/198/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr 36/8 w obr. Biesiekierz gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXIV/197/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIV/196/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2013 roku
Uchwała nr XXXIV/195/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: zmiany kwoty udzielonego poręczenia wekslowego
Uchwała nr XXXIV/194/13 z dnia 18.09.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019
Uchwała nr XXXIII/193/13 z dnia 22.08.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw infrastruktury gminnej
Uchwała nr XXXIII/192/13 z dnia 22.08.2013r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/191/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego (tyt. uzupełnienia tematu rozpatrywanego na ostatniej Sesji Rady Gminy)
Uchwała nr XXXII/190/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Nasz Dom Biesiekierz” na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/189/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Turowskiego na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/188/13 z dnia 11.07.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Marii Tchoryk na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/187/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/186/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzynie w obr. Warnino gm. Biesiekierz

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXXV/208/13 z dnia 8.11.2013r.
Uchwała nr XXXI/185/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Energa – Operator SA Oddział w Koszalinie działki oznaczonej nr 114/1 w obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/184/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr XXXI/183/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: poparcia Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 w tym obwodnicy Koszalina i Sianowa do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020
Uchwała nr XXXI/182/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmiany regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXI/181/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała nr XXXI/180/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
Uchwała nr XXXI/179/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019
Uchwała nr XXXI/178/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXXI/177/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Uchwała nr XXXI/176/13 z dnia 27.06.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
Uchwała nr XXX/175/13 z dnia 21.06.2013r.
W sprawie: zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XXX/174/13 z dnia 21.06.2013r.
W sprawie: nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XXX/173/13 z dnia 21.06.2013r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Roguli na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIX/172/13 z dnia 24.05.2013r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/171/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: najmu pomieszczeń lokali użytkowych w budynku Nr 103 w Biesiekierzu - Urząd Gminy
Uchwała nr XXVIII/170/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/169/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXVIII/168/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/167/13 z dnia 23.04.2013r.
W sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Uchwała nr XXVII/166/13 z dnia 26.03.2013r.
W sprawie: wyodrębniania w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XXVI/165/13 z dnia 26.03.2013r.
W sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVI/164/13 z dnia 26.03.2013r.
W sprawie: najmu pomieszczenia lokalu użytkowego w budynku Nr 13 w Biesiekierzu – Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała nr XXV/163/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/162/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013
Uchwała nr XXV/161/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2013
Uchwała nr XXV/160/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2013
Uchwała nr XXV/159/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: powołania Komisji doraźnej do spraw infrastruktury gminnej
Uchwała nr XXV/158/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała nr XXV/157/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/156/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: podziału Gminy Biesiekierz na stałe obwody głosowania
Uchwała nr XXV/155/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Akt archiwalny: uchylono wyrokiem WSA w Szczecinie II SA/Sz 553/13 z dnia 8.05.2014r.
Uchwała nr XXV/154/13 z dnia 22.02.2013r.
W sprawie: uchylenia uchwały Nr XXI/125/12 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 17.10.2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 17.10.2014
Dokument oglądany razy: 7 897

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw