SmodBIP

Wymiar Podatków i Opłat

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Wymiar Podatków i Opłat
tel: +48 94 31 80 943
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 12 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) dokonywanie wymiaru i przypisu zobowiązań podatkowych z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w programie komputerowym „Gmina”;
2) przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie podatków;
3) nanoszenie danych na konta podatników łącznie z aktualizacją poszczególnych użytków rolnych przesłanych z ewidencji gruntów i budynków w zakresie podatków;
4) uzupełnianie danych w ewidencji podatkowej, prowadzenie rejestrów wymiarowych podatków;
5) analiza prawidłowości i rzetelności składanych informacji i deklaracji podatkowych;
6) wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach podatkowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wymiar podatku;
7) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków lokalnych;
8) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach podatku od środków transportowych;
9) określenie wysokości podatku od środków transportu w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej;
10) naliczanie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportu zgodnie z przepisami;
11) prowadzenie spraw związanych z odłogowaniem gruntów, udzielanie ulg i zwolnień z tytułu nabycia gruntów;
12) prowadzenie postępowań podatkowych związanych z udzielaniem ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
13) sporządzanie sprawozdań i przekazywanie ich drogą elektroniczną do Ministerstwa Rolnictwa o wielkości udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie;
14) wydawanie zaświadczeń w zakresie gospodarstw rolnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, w oparciu o akta podatkowe;
15) przeprowadzanie kontroli i dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali w zakresie podatków;
16) sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie sprawozdań do UOKiK z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz wydawanie zaświadczeń o pomocy deminimis;
17) współudział w ustalaniu stawek podatków i opłat lokalnych i opracowywanie projektów uchwał podatkowych;
18) prowadzenie ewidencji zastosowanych ulg, zwolnień podatkowych, obliczanie skutków tych zwolnień oraz uszczupleń w podatkach z tytułu obniżenia stawek podatkowych i przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych;
19) rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień wnoszonych przez podatników;
20) udzielanie pisemnych interpretacji na żądanie o zakresie stosowania tej części prawa podatkowego, dla którego organem jest Wójt;
21) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 18.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 18.03.2022
Dokument oglądany razy: 25 897

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw