SmodBIP

Biuro Rady Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Biuro Rady Gminy
tel: +48 94 31 80 960
e-mail: rada@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 21 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady oraz jej Komisji;
2) podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracą Rady;
3) wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady i posiedzeniami Komisji, protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań radnych;
4) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
5) prowadzenie rejestru uchwał Rady, zarządzeń Wójta i zbioru przepisów gminnych;
6) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady;
7) przesyłanie uchwał do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej;
8) przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa uchwał Rady, zarządzeń Wójta będących aktami prawa miejscowego;
9) opracowywanie, przy współudziale Przewodniczącego i Przewodniczących Komisji planów pracy Rady oraz udzielanie pomocy w ich realizacji;
10) udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu radnego;
11) współdziałanie w zakresie organizacji szkoleń radnych;
12) wykonywanie ustawowych czynności dotyczących tworzenia, łączenia i reorganizacji sołectw, udzielanie pomocy w zakresie wyborów sołtysów i organów samorządu wiejskiego oraz współdziałania sołectw z organami gminy;
13) współdziałanie przy organizowaniu konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę oraz wykonywanie czynności, związanych z kompetencjami Rady dotyczącymi przeprowadzania referendów;
14) ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania;
15) współdziałanie w zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;
16) współdziałanie w zakresie opieki nad pomnikami przyrody,
17) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 08.06.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 08.06.2022
Dokument oglądany razy: 19 125

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw