SmodBIP

Pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami
tel: +48 94 31 80 963
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 11 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Strategii i Rozwoju, podlega bezpośrednio pod Kierownika Referatu.

Do głównych zadań należy:
1) poszukiwanie i upowszechnianie informacji w zakresie pozyskiwania środków bezzwrotnych na działania związane m.in. z rozwojem, promocją, kulturą, oświatą i sportem;
2) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem i promocją Gminy;
3) zarządzanie projektami, w tym realizacja, rozliczenie oraz monitorowanie rezultatów;
4) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, materiałów, sprawozdań, porozumień, analiz i informacji na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady, dla potrzeb Wójta oraz organów nadzoru w zakresie swojej działalności;
5) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu oraz przygotowanie projektu i realizacja planu finansowego w części dotyczącej działalności Referatu;
6) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań;
7) prowadzenie „kart działań strategicznych”, w tym gromadzenie, opis, zestawienie do celów promocyjnych i weryfikacja jakościowa, uzupełnianie, przygotowywanie projektów uchwał aktualizujących strategię, w oparciu o podejmowane i planowane działania strategiczne.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 03.10.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 03.10.2022
Dokument oglądany razy: 7 137

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw