SmodBIP

Skarbnik Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Funkcję Skarbnika sprawuje: Agnieszka Podgórska
tel: +48 94 31 80 944
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4 w godzinach urzędowania
Podległość:
Skarbnik podlega bezpośrednio Wójtowi.

Skarbnik jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego i Głównym Księgowym w Urzędzie.

Do głównych zadań należy:
1) opracowywanie projektów budżetu Gminy;
2) nadzór i kontrola realizacji budżetu Gminy, w tym kontrola wykonania budżetu w jednostkach organizacyjnych;
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
5) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
6) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz;
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
8) kierowanie pracą pracowników Referatu;
9) przygotowanie opisu stanowisk pracy w Referacie zawierających szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia pracowników;
10) dokonywanie odpowiednich zmian w opisach stanowisk pracy, w przypadku zmiany zakresu, charakteru i treści zadań Referatu oraz sposobu ich realizacji;
11) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń i innych zadań zleconych przez Wójta;
12) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, materiałów, sprawozdań, porozumień, analiz i informacji na sesje Rady, posiedzenia Komisji, dla potrzeb Wójta oraz organów nadzoru w zakresie swojej działalności.

Dodatkowo do zadań kierowników referatów należy:
1) współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;
2) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań;
3) przygotowywanie i terminowe przekazywanie materiałów, w celu umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 20 105

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw