SmodBIP

Księgowość budżetowa wydatków Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Księgowość budżetowa wydatków Urzędu Gminy
tel: +48 94 31 80 956
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 3 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych;
2) rozliczanie dotacji przekazywanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne pod względem formalno-rachunkowym;
3) ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie Gminy;
4) prowadzenie ewidencji pozabilansowej w zakresie planu wydatków, wzajemnych wyłączeń i pozostałej zgodnie z ZPK;
5) bieżące dekretowanie i księgowanie wydatków księgowych;
6) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków budżetowych;
7) księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek Depozytu;
8) księgowanie operacji związanych z ZFŚS;
9) okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych wydatków budżetowych i inwestycyjnych;
10) merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunków bankowych Urzędu;
11) analiza, kontrola kont rozrachunkowych, weryfikacja kont księgowych;
12) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 14.03.2022
Dokument oglądany razy: 24 674

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw