SmodBIP

Księgowość budżetowa Organu i innych dochodów Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Księgowość budżetowa Organu i innych dochodów Urzędu Gminy
tel:
+48 94 31 80 953
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie ewidencji księgowości gminy, jako Organu, w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego;
b) prowadzenie ewidencji dochodów z tyt. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
c) prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na rachunek wojewody;
d) prowadzenie ewidencji pozabilansowej dla kont Organu;

2) merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunków bankowych organu i rachunku bankowego dotyczącego obsługi opłaty śmieciowej, w szczególności kontrola płatności masowych;
3) przyjmowanie i kontrola formalna i rachunkowa sprawozdań budżetowych składanych przez jednostki organizacyjne Gminy;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych jako jednostki budżetowej i jako Organu;
5) sporządzanie sprawozdań budżetowych zbiorczych, łącznych i terminowe ich przekazywanie jednostkom;
6) sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz co miesięczna analiza i kontrola kont analitycznych w urzędzie gminy w zakresie opłaty śmieciowej i Organie;
7) prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej dochodów z tytułu opłaty śmieciowej;
8) analiza zaległości w zakresie opłaty śmieciowej;
9) przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie;
10) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą opłat o których mowa wyżej;
11) kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników w zakresie prowadzonych spraw;
12) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonych spraw;
13) wystawianie obciążeniowych not księgowych dotyczących dochodów Gminy;
14) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja w zakresie podatków i opłat lokalnych;
15) podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych (zastawy, hipoteki i inne wynikające z ustawy ordynacja podatkowa).

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 11.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 11.07.2019
Dokument oglądany razy: 9 304

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw