SmodBIP

Płace

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Płace
tel: +48 94 31 80 951
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) przygotowywanie dokumentów do sporządzenia list płac pracowników Urzędu, pracowników interwencyjnych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych;
2) naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów z płac;
3) naliczanie oraz przygotowywanie przelewów diet dla Radnych, Sołtysów i powołanych komisji w Urzędzie;
4) zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych;
5) sporządzanie poleceń księgowania do list płac;
6) naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych;
7) naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
8) sporządzanie deklaracji, naliczanie i odprowadzanie składek na PFRON,
9) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS,
10) sporządzanie raportów ZUS RMUA,
11) przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z -3;
12) przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS z zakresu płac;
13) sporządzanie rocznych informacji podatkowych, rozliczenia roczne pracowników do US;
14) naliczanie i wypłata ryczałtów samochodowych, świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 11.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 11.07.2019
Dokument oglądany razy: 8 970

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw