SmodBIP

Planowanie przestrzenne

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Planowanie przestrzenne
tel: +48 94 31 80 964
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 27 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) koordynowanie działań w zakresie opracowywania, aktualizowania, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, w tym rekomendowanie powołania i składu zespołów wykonujących ww. zadania;
2) wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność;
3) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego;
4) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów;
5) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
7) prowadzenie spraw dot. numeracji budynków i nazewnictwa ulic.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.

 

Wizualizacja
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz planów zagospodarowania przestrzennego

 

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 32 789

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw