SmodBIP

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział/stanowisko: Organizacje pozarządowe
tel.: +48 943 180 954
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego, podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1. Na stanowisku "organizacje pozarządowe" realizowane są zadania:

1) opracowanie, wdrożenie i monitoring celów zawartych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłaszanie, rozstrzyganie oraz rozliczanie umów zawartych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności dotacji oraz inicjatyw lokalnych;
3) nadzór i analiza efektywności, celowości, działalności partnerstw, członkostwa Gminy w organizacjach pozarządowych;
4) przyjmowanie wniosków oraz rozliczanie umów dotacji przekazywanych ochotniczym strażom pożarnym.

2. W zakresie dotacji na zabytki:

1) Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków, w szczególności weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, opracowanie oraz rozliczanie umów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków;
2) prowadzenie wykazu udzielonych dotacji oraz udzielanie informacji o udzielonych dotacjach;

3. Ogłaszanie, rozstrzyganie oraz rozliczanie umów zawartych w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawozdawczość w zakresie realizacji działań zdrowotnych w Gminie i jej jednostkach podległych.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 25.08.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 25.08.2022
Dokument oglądany razy: 16 353

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw