SmodBIP

Zamówienia Publiczne

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Zamówienia Publiczna
tel: +48 94 31 80 952
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 22 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Strategii i Rozwoju, podlega bezpośrednio pod Kierownika Referatu.

Do głównych zadań należy:
1) opracowanie i aktualizacja rocznego „Planu zamówień publicznych”,
2) analiza wydatków pod kątem konieczności stosowania zamówień publicznych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, w tym opis faktur w ww. zakresie,
3) przygotowanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
4) przygotowywanie i przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych,
5) stały monitoring i aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie w celu dostosowania do zmian organizacyjnych Urzędu lub prawa zamówień publicznych.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 19.07.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 19.07.2023
Dokument oglądany razy: 38 413

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw