SmodBIP

Księgowość budżetowa podatków i innych dochodów Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Księgowość budżetowa podatków i innych dochodów Urzędu Gminy
tel: +48 94 31 80 946
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie ewidencji księgowej podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w programie komputerowym „Gmina”;
2) prowadzenie ewidencji syntetycznej dochodów z tytułu mandatów i opłaty śmieciowej, na podstawie miesięcznych zestawień analitycznych otrzymanych od pracownika prowadzącego analityczną księgowość mandatów i opłaty śmieciowej w programie komputerowym „Gmina”;
3) prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich pozostałych dochodów Urzędu Gminy w programie komputerowym „Gmina”;
4) kwartalna kontrola zgodności ewidencji księgowej z modułem „Przypis podatków”;
5) terminowe rozliczanie podatków i opłat wymienionych w zakresie czynności;
6) analiza zaległości w zakresie prowadzonych podatków i opłat;
7) przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie;
8) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat;
9) kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników w zakresie prowadzonych spraw;
10) merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunków bankowych Urzędu dot. obsługi dochodów;
11) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w zakresie prowadzonych spraw;
12) weryfikacja kont księgowych dot. prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont;
13) wystawianie obciążeniowych not księgowych dot. dochodów Gminy;
14) sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów;
15) terminowa windykacja należności z tytułu podatków lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych i stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa;
16) prowadzenie postępowań w /s określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat;
17) dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – kwitariuszy przychodowych,
19) rozliczanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej;
20) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 18.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 18.03.2022
Dokument oglądany razy: 16 250

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw