SmodBIP

Inwestycje i remonty

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Inwestycje i remonty
tel: +48 94 31 80 963
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 11 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Strategii i Rozwoju, podlega bezpośrednio pod Kierownika Referatu.

Do głównych zadań należy:
1) realizacja zadań inwestycyjnych i remontów oraz szacowanie ich kosztów;
2) opracowywanie programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;
3) udział w przygotowywaniu umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych;
4) bieżąca obsługa korespondencji z mieszkańcami, dysponentami sieci, instytucjami i innymi stronami zainteresowanymi realizacją zadań inwestycyjnych;
5) koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji;
6) współpraca z projektantami w czasie realizacji inwestycji;
7) udział w czynnościach związanych z odbiorami zadań inwestycyjnych;
8) monitorowanie realizacji prowadzonych inwestycji i remontów w wymiarze rzeczowym i finansowym w odniesieniu do rocznych planów inwestycyjnych;
9) opracowywanie planów przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym i nadzór nad ich realizacją;
10) prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej i budowlanej dot. administrowanych obiektów budowlanych;
11) prowadzenie spraw związanych z przeglądami okresowymi dot. stanu technicznego budynków oraz przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wpisów w książkach obiektów budowlanych;
12) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury w tym analiza zużycia energii elektrycznej, wody, gazu itp.;
13) organizowanie przeglądów gwarancyjnych i udział w ich przebiegu;
14) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
15) opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 14.12.2022
Dokument oglądany razy: 8 037

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw