SmodBIP

Ochrona Środowiska

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Ochrona Środowiska
tel: +48 94 31 80 958
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 16 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie procedury związanej z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie;
2) prowadzenie procedury dot. usuwania drzew i krzewów;
3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie kąpielisk i miejsc zwyczajowo przyjętych za kąpieliska w tym prowadzenia ewidencji kąpielisk;
4) prowadzenie postępowania w zakresie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom;
5) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody oraz zatwierdzania pisemnej zgody pomiędzy właścicielami w sprawie zmian stanu wody;
6) prowadzenie spraw związanych z nakazem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
7) wydawanie opinii w sprawie udzielania koncesji na wydobywanie i poszukiwanie kopalin;
8) wydawanie opinii w sprawie projektu prac geologicznych;
9) opieka nad zwierzętami, w tym:

a) coroczne sporządzanie w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
b) interweniowanie na zgłoszenie wypadku z udziałem zwierzęcia wymagającego konsultacji weterynarza;
c) zgłaszanie do odpowiednich służb niewłaściwego przetrzymywani zwierząt, znęcania się nad nimi;
d) wydawanie zaświadczeń społecznym opiekunom na wykonywanie zabiegów sterylizacji;
e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

10) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
11) prowadzenie postępowań w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
12) prowadzenie i aktualizacja bazy azbestowej dla Gminy;
13) prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o zgłoszonych przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz zbiornikach bezodpływowych.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 08.02.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 08.02.2021
Dokument oglądany razy: 29 472

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw