SmodBIP

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają w szczególności przepisy ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 352).

Wybrane przepisy ustawy:

Art. 1.
Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponowne-go wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Art. 2.
1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3.
2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicz-nego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
3. Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącz-nie w celu realizacji takich zadań.

Art. 5.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1) udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej „centralnym repozytorium”, lub w inny sposób;
2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 04.11.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Wldemar Maniak
Dokument z dnia: 04.11.2016
Dokument oglądany razy: 6 163

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw