SmodBIP

Kadry

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Kadry
tel: +48 94 31 80 957
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie dokumentacji stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników;
2) rozliczanie czasu pracy, opracowywanie harmonogramów czasu pracy, a w szczególności sporządzanie i prowadzenie list obecności, rozliczanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników zgodnie z ewidencją – Rejestr wyjść służbowych i prywatnych;
3) opracowanie zakresów czynności dla pracowników stanowisk pomocniczych i obsługi;
4) przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór nad ich realizacją;
5) kierowanie pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych na badania wstępne i okresowe, kontrolne;
6) zarządzanie szkoleniami pracowników Urzędu;
7) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
8) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
9) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych;
10) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania pracowników skierowanych w ramach stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz opracowywanie wniosków o organizację w /w prac;
11) organizowanie praktyk w Urzędzie;
12) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników;
13) prowadzenie rejestru wydanych pełnomocnictw i upoważnień.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 31.03.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 31.03.2023
Dokument oglądany razy: 7 040

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw