SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Dane przeniesiono do zakładki uchwały 2014-2018 Kadencja VII

Uchwały z 2016r.

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2016.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XXVII/209/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała nr XXVII/208/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwała nr XXVII/207/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XXVII/206/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXVII/205/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXVII/204/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz” na lata 2017-2019
Uchwała nr XXVII/203/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XXVII/202/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała nr XXVII/201/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała nr XXVII/200/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017–2028
Uchwała nr XXVII/199/16 z dnia 22.12.2016r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXVI/198/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: uchylenia uchwały w sprawie MPZP dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVI/197/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXVI/196/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXVI/195/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 i S11
Uchwała nr XXVI/194/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Laski Koszalińskie do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXVI/193/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała nr XXVI/192/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2017 roku
Uchwała nr XXVI/191/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała nr XXVI/190/16 z dnia 24.11.2016r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/189/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXV/188/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016 r.
Uchwała nr XXV/187/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: przystąpienia Gminy Biesiekierz do Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/186/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz" na lata 2016-2018
Uchwała nr XXV/185/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Biesiekierz
Uchwała nr XXV/184/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXV/183/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: przyjęcia od Miasta Koszalin zadania z zakresu budowy dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalin
Uchwała nr XXV/182/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXV/181/16 z dnia 27.10.2016r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - wprowadzeń linii elektroenergetycznych do stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Dunowo w obrębie Laski Koszalińskie
Uchwała nr XXIV/180/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/179/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXIV/178/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXIV/177/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXIV/176/16 z dnia 8.09.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.
Uchwała nr XXIII/175/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: zmiany składu Komisji ds.Społecznych i Oświaty Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XXIII/174/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz na lata 2016-2022
Uchwała nr XXIII/173/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/172/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXIII/171/16 z dnia 28.07.2016r.
W sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXII/170/16 z dnia 30.06.2016r.
W sprawie: przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXII/169/16 z dnia 30.06.2016r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XXI/168/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach ściennych i sklepiennych w prezbiterium oraz malowidłach w łuku tęczowym przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Mierzynie, gm. Karlino
Uchwała nr XXI/167/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XXI/166/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XXI/165/16 z dnia 10.06.2016r.
W sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XX/164/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi wniesionej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XX/163/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XX/162/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XX/161/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
Uchwała nr XX/160/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr XX/159/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz na lata 2016-2022
Uchwała nr XX/158/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej w obrębie Laski Koszalińskie
Uchwała nr XX/157/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015r.
Uchwała nr XX/156/16 z dnia 02.06.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015r.
Uchwała nr XIX/155/16 z dnia 28.04.2016r.
W sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XIX/154/16 z dnia 28.04.2016r.
W sprawie: zmiany składu Komisji ds. Społecznych i Oświaty Rady Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVIII/153/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVIII/152/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmiany Statutu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVIII/151/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2016r.
Uchwała nr XVIII/150/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
Uchwała nr XVIII/149/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XVIII/148/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2016r. Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XVIII/147/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.
Uchwała nr XVIII/146/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2016r.
Uchwała nr XVIII/145/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028
Uchwała nr XVIII/144/16 z dnia 7.04.2016r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Uchwała nr XVII/143/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2016
Uchwała nr XVII/142/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2016
Uchwała nr XVII/141/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016
Uchwała nr XVII/140/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchylenia uchwał w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu
Uchwała nr XVII/139/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biesiekierz
Uchwała nr XVII/138/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XVII/137/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
Uchwała nr XVII/136/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr XVII/135/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XVII/134/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XVII/133/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych
Uchwała nr XVII/132/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVII/131/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XVII/130/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała nr XVII/129/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2016-2018
Uchwała nr XVII/128/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Uchwała nr XVII/127/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 29.12.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 29.12.2016
Dokument oglądany razy: 4 666

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw