SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Dane przeniesiono na stronę uchwały 2010-2014 Kadencja VI

Uchwały z 2012r.

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2012.

Przekreślone uchwały są aktami archiwalnymi.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XXIV/153/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała nr XXIV/152/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXV/158/13 z dnia 22.02.2013r.
Uchwała nr XXIV/151/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości o równej wartości działki mienia gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice za nieruchomość osoby fizycznej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/150/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/149/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w obr. Tatów gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXIV/148/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2013-2016
Uchwała nr XXIV/147/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Uchwała nr XXIV/146/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019
Uchwała nr XXIV/145/12 z dnia 21.12.2012r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2013
Uchwała nr XXIII/144/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Uchwała nr XXIII/143/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała nr XXIII/142/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/141/12 z dnia 07.12.2012r.
W sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXII/140/12 z dnia 15.11.2012r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/139/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Uchwała nr XXI/138/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXIII/144/12 z dnia 7.12.2012r.

Uchwała nr XXI/137/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze
Uchwała nr XXI/136/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zwolnień od podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXI/135/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2013 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XXI/134/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2013 roku

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXXV/204/13 z dnia 8.11.2013r.
Uchwała nr XXI/133/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXXV/203/13 z dnia 8.11.2013r.
Uchwała nr XXI/132/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XXI/131/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/130/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/129/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/128/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz "Zespół elektrowni wiatrowych Świemino - Parsowo, Kotłowo - Laski Koszalińskie"
Uchwała nr XXI/127/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/126/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXI/125/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XXV/154/13 z dnia 22.02.2013r.
Uchwała nr XXI/124/12 z dnia 8.11.2012r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi p. Krzysztofa Stankiewicza na działalność Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XX/123/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie
Uchwała nr XX/122/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie nieruchomości do gminnego zasobu
Uchwała nr XX/121/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwodnienia wraz z infrastrukturą drogową w miejscowości Kotłowo"
Uchwała nr XX/120/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XX/119/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XX/118/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XX/117/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XX/116/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XX/115/12 z dnia 16.10.2012r.
W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Akt archiwalny: uchylony uchwałą XXIII/141/12 z dnia 7.12.2012r.

Uchwała nr XIX/114/12 z dnia 14.09.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XIX/113/12 z dnia 14.09.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr XVIII/112/12 z dnia 06.07.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XVIII/111/12 z dnia 06.07.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XVII/110/12 z dnia 19.06.2012r.
W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała nr XVII/109/12 z dnia 19.06.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała nr XVI/108/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w obr. Cieszyn gm. Biesiekierz
Uchwała nr XVI/107/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XVI/106/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2012 roku
Uchwała nr XVI/105/12 z dnia 29.05.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XV/104/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012
Uchwała nr XV/103/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2012
Uchwała nr XV/102/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2012
Uchwała nr XV/101/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała nr XV/100/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 105/7 obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XV/99/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2012 roku

Akt archiwalny: uchylony uchwałą XVI/106/12 z dnia 29.05.2012r.
Uchwała nr XV/98/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała nr XV/97/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2012-2018
Uchwała nr XV/96/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XV/95/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XI/91/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w okolicy miejscowości Parnowo w gminie Biesiekierz i uchwałę Nr XLVII/357/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XV/94/12 z dnia 22.03.2012r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na rok 2012
Uchwała nr XIV/93/12 z dnia 10.02.2012r.
W sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XII/92/12 z dnia 20.01.2012r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
Uchwała nr XII/91/12 z dnia 20.01.2012r.
W sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 20.11.2013
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 7 785

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw