SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Dane przeniesiono do zakładki uchwały 2014-2018 Kadencja VII

Uchwały z 2017r.

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2017.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XL/323/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biesiekierz na lata 2017-2023
Uchwała nr XL/322/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XL/321/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XL/320/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwała nr XL/319/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XL/318/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i w miejscowości Biesiekierz do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XL/317/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: przyjęcia na rok 2018 harmonogramu realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019”
Uchwała nr XL/316/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 roku
Uchwała nr XL/315/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028
Uchwała nr XL/314/17 z dnia 21.12.2017r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2018 rok
Uchwała nr XXXIX/313/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Polnych Traw i Brzoskwiniowa)
Uchwała nr XXXIX/312/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Modrzewiowa)
Uchwała nr XXXIX/311/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Miodowa)
Uchwała nr XXXIX/310/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Lubczykowa)
Uchwała nr XXXIX/309/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Jabłoniowa i Nektarynkowa)
Uchwała nr XXXIX/308/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Graniczna)
Uchwała nr XXXIX/307/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Jarzębinowa i Dereniowa)
Uchwała nr XXXIX/306/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Leszczynowa, Orzechowa, Morwowa i Czeremchowa)
Uchwała nr XXXIX/305/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIX/304/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/303/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/302/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXIX/301/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXIX/300/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Bielicach
Uchwała nr XXXIX/299/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
Uchwała nr XXXIX/298/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXIX/297/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Biesiekierz uprawnień w zakresie stanowienia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIX/296/17 z dnia 30.11.2017r.
W sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025r.
Uchwała nr XXXVIII/295/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała nr XXXVIII/294/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXVIII/293/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Leśna, Poziomkowa i Jagodowa)
Uchwała nr XXXVIII/292/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Strefowa i Cicha)
Uchwała nr XXXVIII/291/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Kalinowa, Akacjowa i Rolna)
Uchwała nr XXXVIII/290/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Podgórna, Wspólna i Wiatraczna)
Uchwała nr XXXVIII/289/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Tulipanowa, Sąsiedzka, Przyjaciół i Zgody)
Uchwała nr XXXVIII/288/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Anyżowa, Laurowa, Waniliowa, Szafranowa i Sadowa)
Uchwała nr XXXVIII/287/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Rumiankowa)
Uchwała nr XXXVIII/286/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Kościelna, Szkolna i Wiejska)
Uchwała nr XXXVIII/285/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Bałtycka)
Uchwała nr XXXVIII/284/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy remoncie fundamentów kościoła przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXVIII/283/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2017r.
Uchwała nr XXXVIII/282/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXVIII/281/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXVIII/280/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2018 roku
Uchwała nr XXXVIII/279/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Uchwała nr XXXVIII/278/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art., 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Uchwała nr XXXVIII/277/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz na lata 2017-2019
Uchwała nr XXXVIII/276/17 z dnia 09.11.2017r.
W sprawie: uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z o. o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2018-2020
Uchwała nr XXXVII/275/17 z dnia 06.10.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/274/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017r.
Uchwała nr XXXVI/273/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017r.
Uchwała nr XXXVI/272/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXVI/271/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/270/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (ul. Wierzbowa)
Uchwała nr XXXVI/269/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Wiązowa, Jemiołowa, Bukowa, Cyprysowa, Daglezjowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Platanowa, Polna, Łąkowa, Jodłowa, Sosnowa i Zacisze)
Uchwała nr XXXVI/268/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (ul. Słoneczna, Pogodna, Promienna, Tęczowa, Letnia, Jesienna, Wiosenna, Księżycowa i Zielony Pagórek)
Uchwała nr XXXVI/267/17 z dnia 28.09.2017r.
W sprawie: zmniejszenia realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu w roku szkolnym 2017/2018
Uchwała nr XXXV/266/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/265/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXV/264/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r.
Uchwała nr XXXV/263/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Uchwała nr XXXV/262/17 z dnia 31.08.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała nr XXXIV/261/17 z dnia 20.07.2017r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
Uchwała nr XXXIV/260/17 z dnia 20.07.2017r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXXIII/259/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań po Gimnazjum im. Wybitnych Polaków z siedzibą w Biesiekierzu włączonego do Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXIII/258/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXIII/257/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/219/17 z dnia 26 stycznia 2017r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXIII/256/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXIII/255/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/217/17 z dnia 26 stycznia 2017r. przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo
Uchwała nr XXXIII/254/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXIII/253/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXIII/252/17 z dnia 29.06.2017r.
W sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice
Uchwała nr XXXII/251/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXXII/250/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXII/249/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała nr XXXII/248/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017r.
Uchwała nr XXXII/247/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu
Uchwała nr XXXII/246/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXII/245/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok
Uchwała nr XXXII/244/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3519Z i remont przepustu pod drogą 3519Z”
Uchwała nr XXXII/243/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Bielice
Uchwała nr XXXII/242/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów
Uchwała nr XXXII/241/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 rok
Uchwała nr XXXII/240/17 z dnia 25.05.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 rok
Uchwała nr XXXI/239/17 z dnia 13.04.2017r.
W sprawie: rozpatrzenia skargi wniesionej na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Uchwała nr XXX/238/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXX/237/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 r.
Uchwała nr XXX/236/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Uchwała nr XXX/235/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
Uchwała nr XXX/234/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2017 roku
Uchwała nr XXX/233/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXX/232/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXX/231/17 z dnia 23.03.2017r.
W sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Biesiekierz na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XXIX/230/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała nr XXIX/229/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane
Uchwała nr XXIX/228/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XXIX/227/17 z dnia 9.02.2017r.
W sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XXVIII/226/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2017
Uchwała nr XXVIII/225/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2017
Uchwała nr XXVIII/224/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2017
Uchwała nr XXVIII/223/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028
Uchwała nr XXVIII/222/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017
Uchwała nr XXVIII/221/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz)
Uchwała nr XXVIII/220/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo-I etap w m. Biesiekierz)
Uchwała nr XXVIII/219/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi pow. nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej nr 6 do drogi pow. 3529Z)
Uchwała nr XXVIII/218/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice)
Uchwała nr XXVIII/217/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo
Uchwała nr XXVIII/216/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
Uchwała nr XXVIII/215/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/214/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXVIII/213/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała nr XXVIII/212/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2017-2019
Uchwała nr XXVIII/211/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Uchwała nr XXVIII/210/17 z dnia 26.01.2017r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 03.01.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 29.12.2017
Dokument oglądany razy: 4 961

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw