SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z prowadzeniem działaności polegającej na organizowaniu przyjęć (katering)

Wójt Gminy Biesiekierz

 

Jednostka realizująca zadanie:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z prowadzeniem działalności polegającej na organizowaniu przyjęć (katering)

2. Opłaty
1) Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
2) Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
3) Opłaty można dokonać:
- w kasie Banku Spółdzielczym Białogard w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
- na konto Urzędu Gminy w Biesiekierzu nr 08 8562 0007 0022 0365 2000 0050.

3. Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pokój nr 16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958.

5. Sposób i termin załatwienia
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca.

6. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz. 487 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 23.05.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 23.05.2016
Dokument oglądany razy: 4 203

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw