SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Przeniesiono dane na stronę uchwały 2006-2010 Kadencja V

Uchwały z 2009r.

Poniżej publikujemy niektóre uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2009 (od XXXII sesji z dnia 26.06.2009r.).

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

  

Uchwała nr XXXVIII/287/09 z dnia 28.12.2009r.
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XXXVIII/286/09 z dnia 28.12.2009r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2010
Uchwała nr XXXVIII/285/09 z dnia 28.12.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXVII/284/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biesiekierzu na rok 2009
Uchwała nr XXXVII/283/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXVII/282/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/160/08 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną – obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino
Uchwała nr XXXVII/281/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała nr XXXVII/280/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 0375Z
Uchwała nr XXXVII/279/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego działki rolnej oznaczonej ewidencyjnie nr 7/8 położonej w obrębie Kotłowo
Uchwała nr XXXVII/278/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Uchwała nr XXXVII/277/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2010 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XXXVII/276/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Uchwała nr XXXVII/275/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVII/274/09 z dnia 27.11.2009r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/273/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Uchwała nr XXXVI/272/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zaciągnięcia kredytu obrotowego na bieżące wydatki gminy
Uchwała nr XXXVI/271/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXVI/270/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek: nr 32/49, nr 32/51, nr 36/90 obr. Nowe Bielice
Uchwała nr XXXVI/269/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki rolnej nr 178/1 obr. Stare Bielice
Uchwała nr XXXVI/268/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 139/14 obr. Stare Bielice
Uchwała nr XXXVI/267/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2010 roku
Uchwała nr XXXVI/266/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/265/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XXXVI/264/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/263/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXVI/262/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kotłowo
Uchwała nr XXXVI/261/09 z dnia 20.10.2009r.
W sprawie: podziału sołectwa Laski Koszalińskie i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
Uchwała nr XXXV/260/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: przeniesienia oddziału przedszkolnego z Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu do Szkoły Podstawowej im.kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
Uchwała nr XXXV/259/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XXXV/258/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kraśniku Koszalińskim gm. Biesiekierz
Uchwała nr XXXV/257/09 z dnia 21.09.2009r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
Uchwała nr XXXIV/256/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie:
Uchwała nr XXXIV/255/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 139/14 obr. Stare Bielice
Uchwała nr XXXIV/254/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Bielice
Uchwała nr XXXIV/253/09 z dnia 11.09.2009r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi gminnej położonej w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXXIII/251/09 z dnia 21.08.2009r.
W sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi powiatowej Nr 0378Z na odcinku Nowe Bielice – DPS w Nowych Bielicach
Uchwała nr XXXIII/250/09 z dnia 21.08.2009r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
Uchwała nr XXXII/249/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XXXII/248/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębach Parsowo, Świemino i Warnino
Uchwała nr XXXII/247/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz”
Uchwała nr XXXII/246/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych
Uchwała nr XXXII/245/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału sołectwa Laski Koszalińskie
Uchwała nr XXXII/241/09 z dnia 26.06.2009r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 24.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 5 794

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw