SmodBIP

XLVIII Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

18.11.2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 8:30
XLVIII Sesję Rady Gminy
w VIII kadencji (2018-2023),

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy organizacyjne
4. Przyjęcie protokołu z XLIV, XLV, XLVI, XLVII sesji
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2021/2022
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2023 roku,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
3) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/125/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia
25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz,
4) zmieniająca uchwałę Nr XLII/334/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2023 – 2025,
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
7) przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie" na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2024–2026.

8. Trybuna obywatelska
9. Interpelacje radnych
10. Wolne wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87


Jednocześnie informujemy, że
14 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu odbędzie się
posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Biesiekierz.


 

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:
00:00:00 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
00:01:13 Przyjęcie porządku obrad
00:06:24 Sprawy organizacyjne
00:11:22 Przyjęcie protokołu z XLIV, XLV, XLVI, XLVII sesji
00:12:05 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
00:24:58 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2021/2022
00:29:26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2023 roku
00:31:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
00:34:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLII/334/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
00:36:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2023–2025
00:39:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
00:44:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie" na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2024–2026
00:49:07 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
00:49:52 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biesiekierz
00:50:28 Trybuna obywatelska
00:52:34 Interpelacje radnych
00:52:41 Wolne wnioski i zapytania
00:58:23 Zakończenie obrad

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 18.11.2022
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 18.11.2022
Dokument oglądany razy: 490

Wersja do druku
« inne aktualności