SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 01.07.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Oświata

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Magdalena Sobejko
e-mail: oswiata@biesiekierz.eu
tel: +48 94 31 80 949
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 28 w godzinach urzędowania
Podległość:
Oświata podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do głównych zadań należy:
1) nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych, w tym analiza arkuszy organizacyjnych;
2) koordynowanie i nadzór nad pracownikami oświatowymi w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych - współpraca z dyrektorami placówek i radami szkół;
3) współpraca z kuratorium oświaty i jego delegaturami w sprawach działalności placówek oświatowych;
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na dyrektorów;
5) udział w wizytacjach i kontrolach kompleksowych w placówkach;
6) nadzór nad zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół;
7) rozliczanie wspólne ze skarbnikiem gminy subwencji oświatowych na poszczególne placówki;
8) opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu zadań w celach dalszego ich wykorzystania i upowszechnienia;
9) sporządzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki za poprzedni rok szkolny.

Dodatkowo do zadań pracowników na samodzielnych stanowiskach należy:
1) współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;
2) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań;
3) przygotowywanie i terminowe przekazywanie materiałów, w celu umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

a także:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.


Zarządzenie Nr 307/22 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina BiesiekierzOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 01.07.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 01.07.2022
Dokument oglądany razy: 18 950

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw