SmodBIP

Wójt Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Wójt Gminy BiesiekierzFunkcję Wójta sprawuje:  Andrzej Leśniewicz
tel: +48 94 31 80 955
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 18

Wójt jest Kierownikiem Urzędu i wykonuje zadania przy jego pomocy, może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W celu zapewnienia realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy, Wójt może tworzyć samodzielne stanowiska pracy oraz powoływać pełnomocników i zespoły do załatwiania określonych spraw.

Do głównych zadań należy:
1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
3. W realizacji zadań własnych gminy, Wójt podlega wyłącznie Radzie.
4. Wójt opracowuje „Plan operacyjny ochrony przed powodzią” oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
5. Wójt jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy i zadania te realizuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
6. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) określanie sposobu wykonywania uchwał;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 35 168

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw