SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Dane przeniesiono na stronę uchwały 2010-2014 Kadencja VI

Uchwały z 2014r.

Poniżej publikujemy wszystkie uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2014.

Przekreślone uchwały są aktami archiwalnymi.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr III/21/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2015
Uchwała nr III/20/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2015
Uchwała nr III/19/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na 2015 rok
Uchwała nr III/18/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej nr 12/72 w obr. Kotłowo gm. Biesiekierz
Uchwała nr III/17/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody
Uchwała nr III/16/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała nr III/15/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji zadań w roku 2015, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016
Uchwała nr III/14/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Uchwała nr III/13/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na 2015-2021
Uchwała nr III/12/14 z dnia 30.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015
Uchwała nr II/11/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o. RWiK z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2015-2016
Uchwała nr II/10/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
Uchwała nr II/9/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Uchwała nr II/8/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Uchwała nr II/7/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
Uchwała nr II/6/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz
Uchwała nr II/5/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr II/4/14 z dnia 10.12.2014r.
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz
Uchwała nr I/3/14 z dnia 27.11.2014r.
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/2/14 z dnia 27.11.2014r.
W sprawie: wyboru Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr I/1/14 z dnia 27.11.2014r.
W sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XLIX/275/14 z dnia 14.11.2014r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021
Uchwała nr XLIX/274/14 z dnia 14.11.2014r.
W sprawie: zmiany w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XLVIII/273/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
Uchwała nr XLVIII/272/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała nr XLVIII/271/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała nr XLVIII/270/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody
Uchwała nr XLVIII/269/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenia ceny drewna na obszarze Gminy Biesiekierz na 2015 rok do naliczenia podatku leśnego, sposobu jego poboru i określenia inkasentów
Uchwała nr XLVIII/268/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2015 roku
Uchwała nr XLVIII/267/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLVIII/266/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
Uchwała nr XLVIII/265/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021
Uchwała nr XLVIII/264/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XLVIII/263/14 z dnia 24.10.2014r.
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w obrębach: Parsowo, Świemino, Kraśnik Koszaliński, Warnino z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania
Uchwała nr XLVII/262/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno
Uchwała nr XLVII/261/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: rozpatrzenie skargi na Wójta
Uchwała nr XLVII/260/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XLVII/259/14 z dnia 29.09.2014r.
W sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6-Kraśnik-Warnino-Świemino-droga nr 6 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim
Uchwała nr XLVI/258/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała nr XLVI/257/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze
Uchwała nr XLVI/256/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XLVI/255/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
Uchwała nr XLVI/254/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do prowadzenia i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr XLVI/253/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: ustalenia opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz
Uchwała nr XLVI/252/14 z dnia 12.09.2014r.
W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała nr XLV/251/14 z dnia 27.08.2014r.
W sprawie: przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLIII/250/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: uchylenia uchwały
Uchwała nr XLIII/249/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XLIII/248/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Uchwała nr XLIII/247/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLIII/246/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
Uchwała nr XLIII/245/14 z dnia 25.06.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
Uchwała nr XLII/244/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XLII/243/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: zmiany nazwy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLII/242/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: przyjęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i remoncie chodników położonych przy drogach powiatowych Nr 3522Z, Nr 3519Z, i Nr 3520Z w granicach administracyjnych Gminy
Uchwała nr XLII/241/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biesiekierz
Uchwała nr XLII/240/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: opłaty targowej
Uchwała nr XLII/239/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XLII/238/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: prolongaty wykupu obligacji komunalnych
Akt archiwalny: uchylono uchwałą XLIII/250/14 z dnia 25.06.2014r.
Uchwała nr XLII/237/14 z dnia 28.05.2014r.
W sprawie: prolongaty spłaty kredytu

Akt archiwalny: uchylono uchwałą XLIII/250/14 z dnia 25.06.2014r.
Uchwała nr XLI/236/14 z dnia 11.04.2014r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XL/235/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014
Uchwała nr XL/234/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2014
Uchwała nr XL/233/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2014
Uchwała nr XL/232/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej nr 85/1 obr. Stare Bielice gm. Biesiekierz
Uchwała nr XL/231/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Koszalinie
Uchwała nr XL/230/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XL/229/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Uchwała nr XL/228/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XL/227/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2014 roku
Uchwała nr XL/226/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XL/225/14 z dnia 21.03.2014r.
W sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
Uchwała nr XXXIX/224/14 z dnia 14.02.2014r.
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Uchwała nr XXXIX/223/14 z dnia 14.02.2014r.
W sprawie: przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Uchwała nr XXXIX/222/14 z dnia 14.02.2014r.
W sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Uchwała nr XXXVIII/221/14 z dnia 15.01.2014r.
W sprawie: zaciągnięcia krótkotrwałego kredytu

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 09.01.2015
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 09.01.2015
Dokument oglądany razy: 7 947

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw