SmodBIP

LXII Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

16.11.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

16 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00
LXII Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

Porządek obrad przewiduje:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy organizacyjne
4. Przyjęcie protokołu z LX i LXI sesji
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
6. Informacje o stanie:

1) przygotowania placówek oświatowych gminy Biesiekierz
2) realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2022/2023

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie na rok 2023
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2023-2030
3) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2024 roku,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
5) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
7) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku
8) zmiany Uchwały nr LXI/376/23 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i Parsowo do kategorii dróg gminnych
9) przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024-2028
10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

8. Trybuna obywatelska
9. Interpelacje radnych
10. Wolne wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87


Jednocześnie informujemy, że
13 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:00
odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Biesiekierz.

Tematem przewodnim Komisji będzie:
1. omówienie inwestycji do projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2024 (Skarbnik Gminy Biesiekierz)
2. rozpatrzenie projektów uchwał z zakresu bieżącej realizacji zadań własnych Gminy


 

MATERIAŁY POSESYJNE (dodane 2023-11-16):

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:
00:00:00 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
00:01:15 Przyjęcie porządku obrad
00:02:40 Sprawy organizacyjne
00:14:40 Przyjęcie protokołu z LX i LXI sesji
00:16:06 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
00:28:31 Informacje o stanie przygotowania placówek oświatowych gminy Biesiekierz oraz realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2022/2023
00:35:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
00:37:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2023-2030
00:38:36 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2024 roku,
00:46:24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
00:47:05 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz
00:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
00:56:25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
00:57:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/376/23 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i Parsowo do kategorii dróg gminnych
01:58:36 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
01:07:40 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
01:08:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Biesiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy
01:29:49 Trybuna obywatelska
01:29:56 Interpelacje radnych
01:40:23 Wolne wnioski i zapytania
01:59:30 Zakończenie obrad

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 16.11.2023
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 16.11.2023
Dokument oglądany razy: 229

Wersja do druku
« inne aktualności