SmodBIP

RADA GMINY

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Kontakt: Biuro Rady Gminy
tel: +48 94 31 80 960
e-mail: rada@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój przy sali narad w godzinach urzędowania

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 2 stycznia 2023 r. o zmianach w składach rad w związku ze zmianami w podzile terytorialnym państwa.

Skład Rady Gminy Biesiekierz (VIII kadencja 2018-2023)


 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

radna BEJNAROWICZ Anna

Okręg wyborczy Nr 12
zam. Stare Bielice

Dyżur:
czwarty czwartek miesiąca godz. od 17:00 do 18:00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach


 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

radna GRAJPER Eugenia Janina

Okręg wyborczy Nr 9
zam. Parnowo

Dyżur:
trzeci wtorek miesiąca w godz. od 18:00 do 19:00
Placówka Wsparcia Dziennego w Parnowie


 

radny TERELAK Jan Jerzy

Okręg wyborczy Nr 1
zam. Biesiekierz

Dyżur:
pierwsza środa miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Biesiekierzu


 

radna GUZOWSKA Grażyna

Okręg wyborczy Nr 2
zam. Biesiekierz

Dyżur:
pierwsza środa miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Biesiekierzu


 

radna PIEKARSKA Elżbieta

Okręg wyborczy Nr 3
zam. Gniazdowo

Dyżur:
pierwsza środa miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Gniazdowie


 

radna ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA Wioletta

Okręg wyborczy Nr 4
zam. Kotłowo

Dyżur:
pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Kotłowie


 

radny DĘBSKI Jacenty Tomasz

Okręg wyborczy Nr 5
zam. Laski Koszalińskie

Dyżur:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Laskach Koszalińskich


 

radny WYPYCH Jan Marek

Okręg wyborczy Nr 6
zam. Kraśnik Koszaliński

Dyżur:
drugi czwartek miesiąca w godz. od 18:00 do 20:00
Świetlica wiejska w Kraśniku Koszalińskim


 

radny KRAWCZAK Krzysztof

Okręg wyborczy Nr 7
zam. Nowe Bielice

Dyżur:
pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 18:00 do 19:00
Świetlica wiejska w Nowych Bielicach


 

radny ŁATA Łukasz Krystian

Okręg wyborczy Nr 8
zam. Nowe Bielice

Dyżur:
pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 18:00 do 19:00
Świetlica wiejska w Nowych Bielicach


 

radna TOMCZYK Monika

Okręg wyborczy Nr 10
zam. Parsowo

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Świetlica wiejska w Parsowie


 

radny KAŹMIERCZAK Krzysztof

Okręg wyborczy Nr 11
zam. Stare Bielice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach


 

radna JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata Eliza

Okręg wyborczy Nr 14
zam. Stare Bielice

Dyżur:
pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17:00 do 18:00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach


 

radna RYFUN Martyna

Okręg wyborczy Nr 15
zam. Świemino

Dużur:
pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 17:30 do 18:30
Świetlica wiejska w Świeminie

 

Dyżury radnych w okresie wakacyjnym są zawieszone i kontakt z radnymi możliwy jest poprzez Biuro Rady Gminy Urzędu Gminy w Biesiekierzu. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Biesiekierzu w wyborach do Rady Gminy Biesiekierzaw wyborach do Rady Gminy Biesiekierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Kompetencje Rady Gminy
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a. społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Radni kadencji VIII,
którym wygasł mandat
radnego Rady Gminy Biesiekierz


 

radna MODŁA Monika

Okręg wyborczy Nr 13

Wygaśnięcia mandatu z powodu zrzeczenia się mandatu
(31 grudnia 2022r.).

Postanowienie Nr 1/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Biesiekierza


 

KRAWCZAK Krzysztof

Okręg wyborczy Nr 7

Wygaśnięcia mandatu z powodu zrzeczenia się mandatu
(31 marca 2022r.).
Wystartował w wyborach uzupełniających (10 lipca 2022r.) i uzyskał ponownie mandat radnego.


 

TOMCZAK Bernadeta Stanisława

Okręg wyborczy Nr 10

Wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci
(12 grudnia 2021r.)
https://gazeta.biesiekierz.pl/31318

Postanowienie Nr 146/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Biesiekierza


 

PŁAZA Marek Leszek

Okręg wyborczy Nr 8

Wygaśnięcia mandatu z powodu zrzeczenia się mandatu
(1 kwietnia 2021r.)

Postanowienie Nr 40/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Biesiekierza


 

GRAJPER Paweł

Okręg wyborczy Nr 9

Wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci
(30 października 2020r.)
https://gazeta.biesiekierz.pl/27275

Postanowienie Nr 443/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Biesiekierza 

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 29.06.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Dominika Sterczyńska
Dokument z dnia: 29.06.2023
Dokument oglądany razy: 18 780

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw