SmodBIP

Gospodarka nieruchomościami

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

 

Dostępne informacje:

  1. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy
  2. Podział nieruchomości
  3. Prawo pierwokupu
  4. Użyczenie nieruchomości
  5. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
  6. Zbywanie nieruchomości, stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Biesiekierzu

 1. OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I TRWAŁEGO ZARZĄDU NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - art. 77 do art. 81 oraz art. 87

Dotyczy:
1) Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.
2) Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości, w związku z nabyciem spadku)
- dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu.

Opłaty:
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zgodnie z art.77 do art.81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).2. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
Dział II Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - art.92 do art.99.
Podział nieruchomości polega na stworzeniu nowej konfiguracji działek w dotychczasowych granicach nieruchomości, bez zmiany właściciela. Skutkiem dokonania podziału nieruchomości (nie dotyczy podziałów zrealizowanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego) jest wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Podziału nieruchomości można dokonać w postępowaniu:
• dwuetapowym - jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.93 i art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- I etap – postanowienie o możliwości podziału,
- II etap – decyzja zatwierdzająca podział.
• jednoetapowym - niezależnie od ustaleń planu (art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- decyzja zatwierdzająca podział.

Kto może załatwić sprawę:
Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości bądź osoba uprawniona do reprezentowania ww. osób poprzez posiadanie stosownego pełnomocnictwa (w przypadku osób prawnych należy pamiętać o właściwej reprezentacji zgodnej z zapisem w KRS), którego oryginał należy przedłożyć wraz z wnioskiem.
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Wymagane dokumenty przy podziale dwuetapowym:

I etap:
1. Wniosek w sprawie podziału nieruchomości do wniosku, w celu wydania postanowienia o możliwości podziału, należy przedłożyć w oryginałach:
• Akt notarialny, aktualny odpis księgi wieczystej dla dzielonej nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
• Wstępny projekt podziału - ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:
- po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania, tj.: właściciela/użytkownika wieczystego,
- 1 egz. dla organu.
• Aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencji gruntów i budynków obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku dokonywania podziału w oparciu o art. 94 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (w przypadku braku planu miejscowego).
• Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zawierające klauzulę ostateczności oraz załącznik mapowy w postaci wstępnego projektu podziału.
• Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy.

II etap:
1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości do wniosku należy przedłożyć:
• Mapę z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych – ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:
- po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania, tj.: właściciela/użytkownika wieczystego,
- 1 egz. dla organu,
- 1 egz. dla Starostwa Powiatowego,
- 1 egz. dla Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych.
2. Protokół przyjęcia granic nieruchomości.
Dokumenty wymienione w pkt 1 i pkt 2 powinny być sporządzone przez geodetę uprawnionego, w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty przy podziale jednoetapowym:

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości do wniosku należy przedłożyć w oryginałach:
• Akt notarialny, aktualny odpis księgi wieczystej dla dzielonej nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art.116 ust.2 pkt 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
• Aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencji gruntów i budynków obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
• Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zawierające klauzulę ostateczności oraz załącznik mapowy w postaci mapy z projektem podziału.
• Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy.
• Mapa z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych – ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:
- po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania, tj.: właściciela/użytkownika wieczystego,
- 1 egz. dla organu,
- 1 egz. dla Starostwa Powiatowego,
- 1 egz. dla Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych.
• Protokół przyjęcia granic nieruchomości.
Dokumenty wymienione w pkt 6 i pkt 7 powinny być sporządzone przez geodetę uprawnionego, w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Dodatkowo w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku dołączyć odpowiednio udzielone pełnomocnictwo.

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Gminy w Biesiekierzu –Nr 63 1020 2791 0000 7602 0344 1698 Bank PKO S.A.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Biesiekierzu

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni (w przypadku podziału jednoetapowego) od daty złożenia wniosku i nie później niż w 60 dni (w przypadku podziału dwuetapowego).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 3. PRAWO PIERWOKUPU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - dział III, rozdział 3

Wymagane dokumenty:
Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej (uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy) położonej na terenie gminy.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1) Dział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa przygotowuje niezbędne dokumenty. Wójt Gminy w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2) W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu..

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Zarządu Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowe informacje:
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.4. UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz.1360 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o użyczenie nieruchomości
2) mapie geodezyjnej

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1) Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
3) Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4) Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.5. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH W DRODZE PRZETARGÓW

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - dział II, rozdział 4 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o nabycie nieruchomości osoby
2) Mapa geodezyjna

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1) Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Gminy, Wójt przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Biesiekierzu. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
3) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278).
5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
6) Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje.
7) Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8) Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
9) Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.6. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - dział II: rozdział 1, rozdział 3 art. 32 i art. 34 oraz rozdział 4 art. 37 ust. 2 i 3

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o nabycie nieruchomości osoby
2) Mapa geodezyjna wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1) Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości w formie opinii właściwych Komisji Rady Gminy Biesiekierz. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
3) Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4) Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
5) Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 01.02.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Kornelia Kupczyńska
Dokument z dnia: 01.02.2023
Dokument oglądany razy: 9 213

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw