SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2020r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.B.6733.33.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z rozbiórką odcinka sieci napowietrznej 0,4 kV (usunięcie kolizji), na działce nr 171/1 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.32.2020 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 84/7 i 84/3 położonych obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.31.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o średnicy de 63, ciśnienie nominalne 0,35 MPA, głębokość posadowienia 0,9 – 1,0m, długość na działkach nr 277 i 241/6, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.30.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej i przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: budynek jednorodzinny na dz. 118 położonej w obrębie Parnowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.29.2020 Budowa sieci kanalizacji deszczowej de 400 w pasie ulicy Grabowej w Starych Bielicach na terenie działek nr: 33/3, 36 i 31/47 2 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.28.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn 63mm dla zabudowy mieszkalnej na działkach nr: 3/1 i 4/1 położonych w obrębie Gniazdowo oraz działce nr 71 położonej w obrębie Cieszyn, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.27.2020 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii napowietrzno – kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stanowiskami słupów 15 o 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej sieci 15 i 0,4 kV w miejscowości Stare Bielice gm. Biesiekierz
PP.6733.26.2020 Budowa sieci gazowej de 63/90 PE RC na tarenie działek w obrębie Gniazdowa gm. Biesiekierz
UG.Or.B.6733.26.2020 Budowa wodociągu de 90 PE zakończonego hydrantem w działce nr 50 wraz z przyłączem do działki nr 54/5 położonej w obrębie Tatów, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.25.2020 Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach Nowe Bielice i Stare Bielice. Miejsce lokalizacji inwestycji: działka nr 733 obręb Stare Bielice, działki nr: 212 i 172/1 obręb Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.24.2020 Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160, 200 i tłocznej PEHD 90, 63 wraz z przepompownią i niezbędną infrastrukturą, lokalizacja inwestycji: działki nr: 275, 276, 1/2, 185 i 172/1 położone w obrębie Nowe Bielice oraz działka nr 244 położona w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.23.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63 PE E100 RC SDR 11 wraz z przyłączami śr/c de 32 PE do działek nr: 19/14 i 19/15 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.22.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 dn 90mm dla zabudowy mieszkalnej działek nr: 307/4, 306 i 272 położonych w obrębie Parnowo, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.21.2020 Budowa linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej 15kV nr 314 "GPZ Strefa" w magistrali od słupa nr 113 do słupa nr 129 oraz w odgałęzieniu do stacji nr 30223 "Kraśnik Wieś" wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach gminy Biesiekierz
UG.Or.B.6733.20.2020 Budowa linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej 15kV nr 314 "GPZ Strefa" od słupa nr 154 w magistrali linii do stacji nr 31251 "Parsowo PDPS” wraz z budową złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. (ETAP II)"
UG.Or.B.6733.19.2020 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu i przebudową kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia w obrębie działek nr: 106 i 100/2 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.18.2020 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce 275, położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.17.2020 Budowa sieci wodociągowej z rur PE de 90 i hydrantu przeciwpożarowego, ø 80 na działce 2/66 położonej w obrębie Cieszyn, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.16.2020 Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, polegającej na demontażu istniejących stanowisk słupowych i posadowieniu nowych stanowisk słupowych w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej zlokalizowanych na działkach nr: 76, 77 i 78 obręb Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.15.2020 Budowa sieci wodociągowej DN90 na działce 269 do działki 74/5 położonej w obrębie Parnowo, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.14.2020 Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, polegającej na demontażu istniejącego stanowiska słupowego i posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej zlokalizowanych na działce nr 55 obręb Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.12.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63 PE 100 RC SDR 11 wraz z przyłączem śr/c de 32 PE do działki nr 54/5 obręb Tatów na działkach nr: 50 i 54/5, położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.11.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla zabudowy mieszkalnej, na działkach nr: 21/2, 18/50, 18/49, 18/28 i 18/29 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.10.2020 Budowa i przebudowie drogi dojazdowej oraz czasowego utwardzenia terenu, na działkach nr 118 i 173/2 położonych w obrębie Warnino gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.9.2020 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. Lokalizacja: planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr: 26/1, 24/4, 25/4 11/5 w obrębie Parsowo, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.8.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63 PE 100 RC SDR 11 wraz z przyłączem śr/c de 32 PE do działki nr 168/8 obręb Biesiekierz na działkach nr: 168/8, 314/5 i 169/13, położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.7.2020 Budowa linii kablowej 15 kV wraz z wymianą istniejącego słupa SN oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej 15 kV w celu usunięcia kolizji z planowaną przechowalnią ziemniaków z zapleczem socjalno-biurowym, na działkach nr: 48/20, 60, 49/4 i 49/5, położonych w obrębie Świemino gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.6.2020 Budowa sieci wodociągowej wyposażonej w hydrant przeciwpożarowy oraz sieci kanalizacji sanitarnej wyposażonej w studnie rewizyjne na działkach nr: 33/3 i 33/24, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.5.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 19/44, 21/2 i 31/48, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.4.2020 Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm na działce nr 29/23, położonej w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz, w celu przyszłego zasilenia działek nr: 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 29/28, 29/23
UG.Or.B.6733.3.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia - de 63PE100 na działkach nr 269 i 271, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.2.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 153/77 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.1.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm – dla zabudowy mieszkalnej na działkach nr 100/1 i 85/7 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.33.2020
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z rozbiórką odcinka sieci napowietrznej 0,4 kV (usunięcie kolizji), na działce nr 171/1 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.32.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 84/7 i 84/3 położonych obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.31.2020
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o średnicy de 63, ciśnienie nominalne 0,35 MPA, głębokość posadowienia 0,9 – 1,0m, długość na działkach nr 277 i 241/6, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.30.2020
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej i przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: budynek jednorodzinny na dz. 118 położonej w obrębie Parnowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.29.2020
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej de 400 w pasie ulicy Grabowej w Starych Bielicach na terenie działek nr: 33/3, 36 i 31/47 2 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.28.2020
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn 63mm dla zabudowy mieszkalnej na działkach nr: 3/1 i 4/1 położonych w obrębie Gniazdowo oraz działce nr 71 położonej w obrębie Cieszyn, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.27.2020
Inwestycja: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii napowietrzno – kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stanowiskami słupów 15 o 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej sieci 15 i 0,4 kV w miejscowości Stare Bielice gm. Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: PP.6733.26.2020 Gmina Będzino
Inwestycja: Budowa sieci gazowej de 63/90 PE RC na tarenie działek w obrębie Gniazdowa gm. Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.26.2020
Inwestycja: Budowa wodociągu de 90 PE zakończonego hydrantem w działce nr 50 wraz z przyłączem do działki nr 54/5 położonej w obrębie Tatów, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.25.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach Nowe Bielice i Stare Bielice. Miejsce lokalizacji inwestycji: działka nr 733 obręb Stare Bielice, działki nr: 212 i 172/1 obręb Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: PPH INTER-PACK Grzegorz Mularczyk

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.24.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160, 200 i tłocznej PEHD 90, 63 wraz z przepompownią i niezbędną infrastrukturą, lokalizacja inwestycji: działki nr: 275, 276, 1/2, 185 i 172/1 położone w obrębie Nowe Bielice oraz działka nr 244 położona w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Agrobud Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.23.2020
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63 PE E100 RC SDR 11 wraz z przyłączami śr/c de 32 PE do działek nr: 19/14 i 19/15 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.22.2020
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 dn 90mm dla zabudowy mieszkalnej działek nr: 307/4, 306 i 272 położonych w obrębie Parnowo, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.21.2020
Inwestycja: Budowa linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej 15kV nr 314 GPZ Strefa w magistrali od słupa nr 113 do słupa nr 129 oraz w odgałęzieniu do stacji nr 30223 Kraśnik Wieś wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach gminy Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.20.2020
Inwestycja: Budowa linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej 15kV nr 314 ,,GPZ Strefa” od słupa nr 154 w magistrali linii do stacji nr 31251 ,,Parsowo PDPS” wraz z budową złącza kablowego 15kV, zlokalizowanej na terenach miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. (ETAP II)”
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.19.2020
Inwestycja: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu i przebudową kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia w obrębie działek nr: 106 i 100/2 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.18.2020
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działce 275, położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.17.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z rur PE de 90 i hydrantu przeciwpożarowego, ø 80 na działce 2/66 położonej w obrębie Cieszyn, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.16.2020
Inwestycja: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, polegającej na demontażu istniejących stanowisk słupowych i posadowieniu nowych stanowisk słupowych w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej zlokalizowanych na działkach nr: 76, 77 i 78 obręb Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.15.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej DN90 na działce 269 do działki 74/5 położonej w obrębie Parnowo, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.14.2020
Inwestycja: Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, polegającej na demontażu istniejącego stanowiska słupowego i posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej napowietrznej linii WN-110 kV, oraz na wymianie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej zlokalizowanych na działce nr 55 obręb Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.12.2020
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63 PE 100 RC SDR 11 wraz z przyłączem śr/c de 32 PE do działki nr 54/5 obręb Tatów na działkach nr: 50 i 54/5, położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.11.2020
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla zabudowy mieszkalnej, na działkach nr: 21/2, 18/50, 18/49, 18/28 i 18/29 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.10.2020
Inwestycja: Budowa i przebudowie drogi dojazdowej oraz czasowego utwardzenia terenu, na działkach nr 118 i 173/2 położonych w obrębie Warnino gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Enertrag-Dunowo Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.9.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Parsowo, gmina Biesiekierz. Lokalizacja: planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr: 26/1, 24/4, 25/4 11/5 w obrębie Parsowo, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.8.2020
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63 PE 100 RC SDR 11 wraz z przyłączem śr/c de 32 PE do działki nr 168/8 obręb Biesiekierz na działkach nr: 168/8, 314/5 i 169/13, położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.7.2020
Inwestycja: Budowa linii kablowej 15 kV wraz z wymianą istniejącego słupa SN oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej 15 kV w celu usunięcia kolizji z planowaną przechowalnią ziemniaków z zapleczem socjalno-biurowym, na działkach nr: 48/20, 60, 49/4 i 49/5, położonych w obrębie Świemino gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.6.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wyposażonej w hydrant przeciwpożarowy oraz sieci kanalizacji sanitarnej wyposażonej w studnie rewizyjne na działkach nr: 33/3 i 33/24, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Osoby prywatne

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.5.2020
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 19/44, 21/2 i 31/48, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Osoby prywatne

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.4.2020
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm na działce nr 29/23, położonej w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz, w celu przyszłego zasilenia działek nr: 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 29/28, 29/23
Wnioskodawca: Osoby prywatne

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.3.2020
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - de 63PE100 na działkach nr 269 i 271, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.2.2020
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 153/77 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.1.2020
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm – dla zabudowy mieszkalnej na działkach nr 100/1 i 85/7 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 28.05.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kasprowicz
Dokument z dnia: 28.05.2021
Dokument oglądany razy: 6 001

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw