SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 10.07.2019
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Funkcję Sekretarza sprawuje: Monika Tarnowska
tel: +48 94 31 80 959
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 20 w godzinach urzędowania
Podległość:
Sekretarz podlega bezpośrednio Wójtowi

Sekretarz zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności i jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Organizacyjnego w Urzędzie.

Do głównych zadań należy:
1) organizowanie pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania, a szczególności:

a) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;
b) przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;
c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
d) koordynowanie spraw dotyczących kontroli Urzędu, w tym prowadzenie ewidencji kontroli;
e) koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów samorządowych, referendów, wyborów ławników;
f) koordynowanie czynności związanych z przekazywaniem na stanowiska pracy aktów prawnych i innych interpretacji prawnych związanych z ich zakresem;
g) przygotowanie opisu stanowisk pracy w Referacie zawierających szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia pracowników;

2) organizowanie pracy biurowej w Urzędzie, a w szczególności:

a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;
b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;
c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie;
d) zamawianie pieczęci i pieczątek oraz prowadzenie ich ewidencji;

3) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Wójta.

Dodatkowo do zadań kierowników referatów należy:
1) współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;
2) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań;
3) przygotowywanie i terminowe przekazywanie materiałów, w celu umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 23 486

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw