SmodBIP

Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje: Tomasz Hołowaty
tel: +48 943 180 954
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 23 w godzinach urzędowania
Podległość:
Zastępca Wójta podlega bezpośrednio Wójtowi

Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta zgodnie z jego poleceniami, pełni jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju.

Do głównych zadań należy:
1) koordynuje opracowywanie projektów z zakresu rozwoju i promocji Gminy, w tym z udziałem środków bezzwrotnych;
2) koordynuje oraz nadzoruje program inwestycyjny oraz prowadzone remonty;
3) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i ich eksploatacją (woda, gazyfikacja, kanalizacja, komunikacja, łączność i inne usługi). Dba o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminnej;
4) sprawuje nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi, w tym nad prowadzoną ewidencją zamówień publicznych;
5) sprawuje nadzór nad jakością i terminowością załatwiania skarg, wniosków, listów obywateli i odpowiedzi na informację publiczną;
6) kieruje Referatem Strategii i Rozwoju Gminy, w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie;
7) przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem i promocją Gminy;
8) zarządza projektami, w tym realizacja, rozliczenie oraz monitorowanie rezultatów,
9) przygotowuje projekty uchwał, zarządzeń, materiałów, sprawozdań, porozumień, analiz i informacji na sesje Rady, posiedzenia Komisji, dla potrzeb Wójta oraz organów nadzoru w zakresie swojej działalności;
10) koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, mediami i innymi partnerami w zakresie promocji i rozwoju Gminy;
11) przygotowuje opisu stanowisk pracy w Referacie zawierających szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia pracowników;
12) prowadzi sprawy w imieniu Wójta a w tym:

a) załatwia w imieniu Wójta wszystkie sprawy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
b) podpisuje pisma podpisem elektronicznym oraz przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt 1;
c) sprawy administracyjne, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
d) podejmuje w imieniu Wójta jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkie czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym wystawia i podpisuje tytuły egzekucyjne, wydaje postanowienia i zarządzenia.

Dodatkowo do zadań pracowników na samodzielnych stanowiskach należy:
1) współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;
2) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań;
3) przygotowywanie i terminowe przekazywanie materiałów, w celu umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 16 582

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw