SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Biesiekierz

 

Jednostka realizująca zadanie:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149),
5) przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w ogródku gastronomicznym.

2. Opłaty:
1) Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
2) Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
3) Opłaty można dokonać:
- w kasie Banku Spółdzielczym Białogard w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
- na konto Urzędu Gminy w Biesiekierzu nr 08 8562 0007 0022 0365 2000 0050.

3. Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok.16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958.

5. Sposób i termin załatwienia
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca w tym:
- wydanie opinii w formie postanowienia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - do 14 dni,
- uprawomocnienie postanowienia - 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

6. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz. 487 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
- uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 maja 2015 r. sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 2306 z dnia 9 czerwca 2015 r.)Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 27.12.2017
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 27.12.2017
Dokument oglądany razy: 4 160

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw