SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Działalność Gospodarcza (CEIDG)

Wójt Gminy Biesiekierz

 

Jednostka realizująca zadanie:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

1. Zakres świadczonej usługi
Przyjęcie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

Wpis dotyczy:
- założenia działalności,
- zmiany,
- zawieszenia,
- wznowienia,
- wykreślenia.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia
1) Wniosek o wpis do CEIDG-1 (druk do pobrania w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok. 16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu lub na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl - formularze wniosków).
2) Dowód tożsamości – do wglądu.
3) Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Biesiekierzu listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)

4. Opłaty
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

5. Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy składać:
- w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok. 16, w budynku Urzędu Gminy Biesiekierz 103, tel. 094 3180958 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
- osobiście z posiadanym dowodem tożsamości wnioskodawcy.

6. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958

7. Termin załatwienia
1) Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
2) W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Biesiekierz wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

8. Tryb odwoławczy
Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze.

9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
- art. 14, art.26 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 584 z późn. zm.),

10. Uwagi
Wnioski o wpis informacji do CEIDG mogą być składane w każdym wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy, miasta.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 23.05.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 23.05.2016
Dokument oglądany razy: 8 673

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw