SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Biesiekierz

 

Jednostka realizująca zadanie:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Opłaty:
1) Opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
2) Opłaty można dokonać:
- w kasie Banku Spółdzielczym Białogard w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
- na konto Urzędu Gminy w Biesiekierzu nr 08 8562 0007 0022 0365 2000 0050.

3. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można należy składać w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok. 16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

4. Osoba do kontaktu:
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958.

5. Sposób i termin załatwienia:
Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca:

6. Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz. 487 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
- uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 maja 2015 r. sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 2306 z dnia 9 czerwca 2015 r.).Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 23.05.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 23.05.2016
Dokument oglądany razy: 4 619

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw